Często nasi Klienci pytają – jak to jest z Narodowym Funduszem Zdrowia? Kiedy można się ubiegać o pokrycie  kosztów transportu medycznego z zagranicy do szpitala w Polsce? Poniżej staram się przedstawić zasady, którymi kieruje się narodowy ubezpieczyciel w takim przypadku.

5 warunków, które muszą być spełnione

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Zgoda na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju jest możliwa  wówczas, gdy:

 1. Pacjent – ubezpieczony powszechnie obywatel polski zachorował lub uległ wypadkowi i przebywa w szpitalu publicznym na terenie Unii Europejskiej lub EFTA.
 2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża wolę powrotu do Polski.
 3. Dokumentacja przekazana do NFZ jest kompletna.
 4. Stan zdrowia pacjenta pozwala na jego transport.
 5. Spełniony jest warunek ekonomiczny, czyli przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają łączne koszty transportu i leczenia w kraju.[/dropshadowbox]

Jakie dokumenty trzeba przygotować i gdzie złożyć wniosek?

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Wzór wniosku do pobrania[/dropshadowbox]

Aby wniosek miał szansę być rozpatrzony pozytywnie należy do niego dołączyć dokumentację sporządzoną przez szpital zagraniczny, w którym przebywa Pacjent, która zawiera:

 • rozpoznanie kliniczne
 • opis aktualnego stanu zdrowia pajenta
 • prawdopodobny zakres i czas trwania leczenia
 • wskazanie dopuszczalnego środka transportu i wymaganą opiekę (np. samolot medyczny pod opieką lekarza i pielęgniarki)
 • wstępny kosztorys dalszego leczenia

Jeżeli powyższa dokumentacja sporządzona jest w języku innym niż polski, należy dołączyć jej tłumaczenie na język polski (nie musi być przysięgłe).

Kto i gdzie może złożyć wniosek?

Wniosek może być złożony w Wojewódzkim Oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta przez :

 • pacjenta lub jego współmałżonka;
 • krewnego lub powinowatego pacjenta do drugiego stopnia w linii prostej (ojca, matkę, dziadka, babcię, dziecko, wnuka/wnuczkę);
 • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z pacjentem;
 • przedstawiciela ustawowego pacjenta;
 • osobę upoważnioną przez pacjenta;
 •  instytucję właściwą, instytucję miejsca zamieszkania, instytucję miejsca pobytu lub instytucję łącznikową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku do NFZ, rozpoczyna się proces rozpatrywania wniosku. W tym czasie m.in.: NFZ występuje do szpitala w Polsce o takim samym profilu, w jakim przebywa pacjent za granicą, o określenie kosztów leczenia tego pacjenta do momentu zakończenia terapii oraz do firm zajmujących się transportem określonym we wniosku o oszacowanie kosztów transportu. Na analizę wniosku i wydanie decyzji NFZ ma 5 dni roboczych.

Jeżeli wszystkie 5 wyżej wymienionych warunków zostało spełnionych wydawana jest decyzja pozytywna.